تیم بنیان سکوت

ما برای بهترین راه همیشه به روز هستیم و به کمک تیم ایده پرداز هایمان و در نظر گرفتن نیاز های

 مشتری بهترین راه و به صرفه ترین روش را ارائه می‌دهیم.

محمود رضا امینی استودیو آشنا نیتک

دکتر محمودرضا امینی

مدیر مسئول / مشاور مالی /مدیر بازرگانی 

دکتری دامپزشکی – دانش اموخته سینمابا سابقه 20 ساله کار در رسانه ملی 

مهندس امید کمالی

مدیرمالی / جانشین اجرایی/مشاوربازرگانی 

دانش اموخته مهندسی عمران برنامه ریزی و حسابداری 

سارا سراجی

مدیر داخلی/مدیر تولید

دانش اموخته هنرهای تجسمی

سجاد سابقی

مدیر فنی

دانش اموخته تربیت بدنی

مریم امینی

 

گرافیست و طراح

دانش آموخته گرافیک و  نقاشی

 

محمد جواد بهبودی

جانشین فنی

دانش آموخته آتشنشانی